MAGYAR ROVÁS

maGar rovás

Ha nincsen gyökér, nincsen fa

ha ninCen Gökér, ninCen fa

Dudde-hang

dudde-hang

Bertha Dudde

Bertha Dudde (1891-1965) Liegnitzben, Sziléziában született hétgyermekes családba. Egyszerű varrónőként a „Mi, és hol van az igazság?” kérdésre kereste a választ. 1937. június 15-én kapta először a közléseket, amikből több mint kilenc ezer született meg földi élete során.

Közvetítéseiről így írt az önéletrajzában:

„A lejegyzett dolgok tartalma meghaladta ismereteimet. Soha nem hallott vagy olvasott kifejezések, idegen nyelvi és tudományos elnevezések és utalások folytak feltartóztathatatlanul hozzám. … A „szavak” átadása a következőképpen történik: bensőséges ima és rövid összeszedettség után befelé figyelek. Ott hamarosan következnek a gondolatok világosan kiformálva, egyesével, és határozottan folynak a szavak … Közben egyáltalán nem vagyok úgynevezett transz-állapotban,… Egy ilyen diktálás időtartama körülbelül fél óra. … Bármikor  megszakíthatom, és órák vagy napok után a félbeszakított kijelentést a mondat közepén ismét továbbírom. Az előtte adottak átolvasása nélkül akkor ismét folyamatos tovább a tollbadiktálás. Tehát akaratom szabad minden „muszáj”-tól, ahogy akarom úgy van, Isten akaratát szolgálom, tehát azt teszem, ami szent akarata.”

Német eredetiből fordította, és közreadta: G. Szieger Magda 1913 – 2001 – http://www.berthadudde.hu/index.html

Közlések

l

Kiemelések


Közlések

Az itt „csokorba szedett” Dudde-féle közvetítéseket Ander Zoltán színész hangzósításában hallhatjuk:
https://www.youtube.com/watch?v=_I3cDqgh8VQ&list=PLAqUEkfqvWAx6zac06mtpCAXXAF3ZxGOz

Téma szerinti tartalomjegyzék, részenként

1. Bevezető
2. Isten – Jézus
3. Teremtés
4. Ember teremtése
5. Földön
6. Anyagban
7. Megváltó Terv
8. Ima
9. Világosság Birodalma
10. Jézus segítségével
11. Megtisztító szenvedés
12. Végidő közelsége
13. Végidő szükségessége
14. Végidő előjelei
15. Végidős tanítványok
16. Végidő küzdelmei
17. Halál
18. Reinkarnáció
19. Jézusisten
20. Keresztáldozat
21. Megtestesült Isten
22. Anyagi teremtés, mint eszköz
23. Ember a Földön
24. Hitetlenség korunkban
25. Isten-gyermekség
26. Anyagi teremtés, mint eszköz 2.
27. Végidőről ismeret
28. Gondolattevékenység
29. Meghallgatott ima

A 132 közlés emelkedő számsorrendben (a végén jelölve, hogy melyik részben található)

H.D.1. Mindenkor szavaimhoz tartsátok magatokat – 1.
333. Figyelmeztetés a belső hang követésére – Alappillér az igazsághoz – 1.
646. Emberek szenvedés nélkül – A szenvedés szeretet – 11.
750. Minden dolog kezdete én vagyok – 2.
759. Az élőlények szellemi feladata – Benső látás – 25.
977. A világosság állapota – 9.
1402. Szomorúság az elhunytak miatt – 17.
1521. A befelé fordulás órája – 24.
1792. Mennyei boldogság – Örök dicsőség – 9.
1829. Kötelességteljesítés – 5.
2233. Mennyei boldogság – 9.
2415. Emberi szem nem látta… 2. – 5.
2494. Anyag és szellem – 3.
2767. A lélek továbbélésében való hit – Isten kegyelme – 17.
2775. Inkarnáció – Ösztönösség – 18.
2873. Az újra-megtestesülés tana téves – Törvény – 18.
2912. Tartsátok szemetek előtt a halál tényét – 17.
3160. A gondolatcsere áldása – 5.
3379. Földi élet egy pillanat az örökkévalóságban – Szenvedés és öröm – 11.
3681. Szükségben hívjatok – A hit mélysége – 8.
3703. Isten segítségül hívása elengedhetetlen a végidőkben – 12.
3740. „Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre” – Úrvacsora – 5.
4000. A Biblia a szeretet tana – Jézus magyarázata – Feljegyzések – 5.
4076. Az emberek visszautasítása – Ismeret Isten Megváltó Tervéről – 15.
4352. Istennel való egyesülés – A szenvedés iskolája – 11.
4371. A katasztrófa előjele. Nyugtalanság embernél és állatnál – 14.
4372. A helyes ima: „Legyen meg a te akaratod” – 8.
4413. Ne rejtőzködjetek el előlem… – 10.
4428. Válaszút, a hűségesek kipróbálása – Benső konfliktus – 15.
4470. Különféle Szellem-tevékenység: bölcsesség, szemlélődés, jóslat – 5.
4484. A Szentháromság tana – 2.
4590. Az újra-megtestesülés tana – Tévtanítás – Csillagok – 18.
4519. Tabernákulum – 2.
4578. Boldogság a Szellemi Birodalomban – 9.
4959. A szenvedés Isten szeretetének bizonyítéka – A tisztulás tüze – 11.
5024. „Aki szereti életét – elveszíti azt…” – 17.
5062 Reinkarnáció II. – 18.
5069. Ima szellemben és igazságban II. – 8.
5125. Fejlődés a „muszáj-törvényben” – A szabad akarat állapota – 23.
5228. Azt akarom, hogy az emberiség világosságot kapjon – 24.
5259. Istennek sok munkásra van szüksége a világ vége előtti időben – 15.
5278. Vége ennek a megváltó periódusnak – Isten Megváltó Terve – 12.
5282. Jézus a gyöngékhez, a betegekhez és a rászorulókhoz jött – 10.
5481. Isten – Atya – 8.
5487. Világosság utáni vágy a túlvilágon – Szellemi beszélgetések – 9.
5578/a. A szabad akaratról – 25.
5578/b. A szabad akaratról – folytatás – 25.
5665. Isten felé forduló akarat – Erő a végidő küzdelmeiben – 27.
5666. A Világosság Birodalmának boldogságai – Örömök – 9.
5678. A jövendölések teljesülnek – Előtte katasztrófa – 14.
5720. Helyes ima – Gyermek viszony – 8.
5798. A bejelentéseim iránti hitetlenség – 27.
5800. Az ember teremtése, a bűnbeesés – 4.
5801. A világi tudomány értéktelen a túlvilágon – 6.
5897. A földi élet út, de nem a cél – 6.
6005. Az élet önhatalmú befejezése – 17.
6295. A Föld és az ember fejlődése – 23.
6324. Egy csillag közeledése – 16.
6336. A lények megistenítésének terve – 7.
6360. Szociális szolgáltatás – 6.
6374. A gondolattevékenység 1. – 28.
6388. Utalás a természeti eseményre – 14.
6515. Az Istengyermekség elérése – Kiérlelődési lehetőség – 25.
6531. Alászállás a pokolra – Lucifer ellenségessége – 20.
6554. Jézus előfutárai – 15.
6579. „Senki sem mehet az Atyához…” – 20.
6647. Mi a lélek? – 3.
6790. Isten faiskoláinak megtisztítása – 12.
6817. A lélek tartózkodási helyének cseréje – A test halála – 17.
6860. Jézus Krisztus nélkül nincs szabadulás – 10.
6930. A lélek fejlődése az emberi testbeöltözés előtt – 22.
6938. Ne legyen hiábavaló a keresztáldozat! – 20.
6963. A gondolkodásra való képesség nem jelenti a gondolatok
létrehozását – 28.
6969. A Jézus Krisztusba vetett hit veszélyben van – 21.
7019. A keresztáldozat bemutatása minden időkre, és az örökkévalóságra szól – 20.
7024. Az ember helyes beállítottsága Jézus Krisztus Megváltó Művéhez – 21.
7031. „Minden hatalom nekem adatott a Mennyben és a Földön” – 20.
7052. Komoly utalás Isten közbenyúlására és annak következményeire – 12.
7055. Terjesszétek az Evangéliumot az egész világon – 13.
7066. Jézus nevének megváltó ereje – 21.
7068. Az utolsó tanítványok megjelenése az Antikrisztus idejében – 15.
7096. Az öröklétet el ne játsszátok! – 24.
7098. A Teremtésben semmi sem értelmetlen és céltalan – Kártevők – Gyom – 4.
7136. Az ősbűn és a Megváltó Mű jelentősége – 19.
7158. A Teremtés keletkezésének oka – 3.
7217. Megpróbáltatások az öregkorban – Szeretet és türelem – 6.
7248. A szenvedés a lelket salaktalanítja – 11.
7250. Jézus létének bizonyítéka a Földön – 21.
7259. A lélek elő-fejlődési útja – 26.
7343. A lélek élete a testi halál után – 17.
7376. Isten, gondolataink tartalma akar lenni – 6.
7581. A Föld átalakulása a szellemi mélypont miatt van – 13.
7728. A Megváltó Terv végbevitele – 7.
7816. A helyes Isten-fogalom – 2.
7881. Isten Megváltó Tervének tudomásulvétele – 24.
7916. Magyarázat a jelen szokatlan ismereteiről… – 13.
7963. Emberi szem nem látta… 1. – 2.
8073. Imameghallgatás – Igazi gyermek viszony – 8.
8141. Az ige testté lett – 19.
8158. Jézus feltámadása – Húsvét – 7.
8180. Az újra-megtestesülés tanáról – 18.
8250. Isten és Jézus egy – Isten emberré válása – 21.
8252. Időfogalom a Föld fejlődésével kapcsolatban – 22.
8317. Félelem és szomorúság – 16.
8345. A megváltás új szakasza – 13.
8379. „Az ég erői megindulnak” – 16. és – 27.
8445. Isten emberré válása – 19.
8452. A Föld pusztulása a kísérletek következménye – 12.
8463. Jézus mérhetetlenül szenvedett – 19.
8465. Miért nem ismert általánosan a visszavezetés folyamata? – 27.
8500. A vég előre meghatározott napját betartom vágott – 14.
8501. Az időpont – 14.
8502. Kibővítés (8501. folytatása) – 24.
8522. Az Isten szava örökké felhangzik! – 29.
8594. Fájdalmas dolgok hitre vezethetnek – 11.
8613. A Teremtés Isten műve – 26.
8684. Az utolsó hatalmas pusztítás – 16.
8738. Milyen legyen az ima, mely meghallgatásra talál? – 29.
8770. A teremtés folyamata örökkévalóságokig tartott – 22.
8800. Válasz a jógikról feltett kérdésre – 10.
8806. Az ősbűnről való ismeret szükséges a Megváltás Művének megértéséhez – 7.
8819. Ki hiszi el az emberi lét előtti hosszú folyamatot? – 26.
8846. A Szellem-tevékenység túllépi a tanult emberek ismereteit – 10.
8908. Felszólítás – 12.
8912. Kérdés: vérátömlesztés – 26.
8919. Mi a világ? – 22.
9005. Mi lett volna, ha Ádám nem hibázik – 4.
9009. Az ember igazi hazája – 9.
9015. Preadamiták – 23.
9016. Mióta él ember a Földön? – 23.
9020. Milyen sorsa lesz a világnak? – 16.
9760. Ismeret Isten Megváltó Tervéről – 7.


Kiemelések

Az itt található kiemelések Bertha Dudde-féle közvetítésekből valók.

Szerkesztő: Szondi Miklós.
A hangzósítást Ander Zoltán színésztől hallhatjuk.

„Csokorba szedett” hangzósítások:  https://www.youtube.com/playlist?list=PLAqUEkfqvWAxayCxEql_N3H2p-hmffz6-

A csoportosítások tartalomjegyzéke

1. Isten – Jézus: szövege, közlésszámok itt olvashatók

2. Teremtés – őskezdet: szövege, közlésszámok itt olvashatók

3. Teremtés – visszavezetés: szövege, közlésszámok itt olvashatók

4. Teremtés – anyag: szövege, közlésszámok itt olvashatók

5. Megváltás: szövege, közlésszámok itt olvashatók

6. Szellem: szövege, közlésszámok itt olvashatók

7. Lélek: szövege, közlésszámok itt olvashatók

8. Megtestesülés, újratestesülés: szövege, közlésszámok itt olvashatók

9. Földi élet: szövege, közlésszámok itt olvashatók

10. Ember: szövege, közlésszámok itt olvashatók

11. Őhozzá tartozók: szövege, közlésszámok itt olvashatók

12. Gondolkodóképesség: szövege, közlésszámok itt olvashatók

13. Szabad akarat: szövege, közlésszámok itt olvashatók

14. Isteni szeretet: szövege, közlésszámok itt olvashatók

15. Földi szeretet: szövege, közlésszámok itt olvashatók

16. Szenvedés: szövege, közlésszámok itt olvashatók

17. Hit: szövege, közlésszámok itt olvashatók

18. Ima: szövege, közlésszámok itt olvashatók

19. Halál: szövege, közlésszámok itt olvashatók

20. Szellemi Birodalom: szövege, közlésszámok itt olvashatók

21. Ellenfél: szövege, közlésszámok itt olvashatók

22. Világiak: szövege, közlésszámok itt olvashatók

23. Végidő közelsége: szövege, közlésszámok itt olvashatók

24. Végidő jelei, természeti csapások: szövege, közlésszámok itt olvashatók

25. Végidői káosz, Antikrisztus: szövege, közlésszámok itt olvashatók

26. Végkifejlet, Új Föld: szövege, közlésszámok itt olvashatók

27. Végidőben – Isten és hűségesei: szövege, közlésszámok itt olvashatók

Pin It on Pinterest